LJS Konferencija

2019.12.14  Klaipėdoje įvyko Lietuvos jūrininkų sąjungos  (LJS) ataskaitinė rinkiminė konferenciją.

                                           Konferencijoje dalyvavo 38 delegatai ir 12 svečių.

Darbotvarkėje svarstyta:

 

 1.        1. LJS Tarybos veiklos nuo 2017-12-16 iki 2019-12-14 ataskaita.
 2.        2. LJS Iždo komisijos ataskaita nuo konferencijos iki konferencijos.
 3.        3. LJS Revizijos komisijos aktas už 2019 m. 11 mėnesių.
 4.        4. LJS Tarybos narių ir kandidatų į LJS Tarybos narius rinkimai.
 5.        5. Pranešimų svarstymas, pasisakymai, pasiūlymai.
 6.        6. LJS Iždo komisijos rinkimai.
 7.        7. LJS Revizijos komisijos rinkimai.
 8.        8. Žymių žmonių pagerbimo organizacinės komisijos steigimas ir narių rinkimai.
 9.        9. LJS Konferencijos nutarimo projektas.

Konferencija, išklausiusi LJS Tarybos veiklos, LJS Iždo ir Revizijos komisijų ataskaitas, atstovų pasisakymus, konstatuoja, kad:

 • LJS Taryba tinkamai vadovavo LJS veiklai, keldama jos autoritetą Lietuvoje ir užsienyje;
 • LJS Tarybos veikla tarp Konferencijų buvo įvairiapusė, ginant jūrininkų teises ir interesus bei įtvirtinant geresnes darbo sąlygas ir socialines garantijas jūrininkams;
 • LJS, būdama pilnateisė ITF ir ETF narė, aktyviai bendradarbiavo su užsienio šalių ir Lietuvos profsąjungomis ginant savo narių ir užsienio jūrininkų teises bei interesus;
 • LJS atstovai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Bendradarbiaudami su jūrinės bendruomenės atstovais, LJS aktyviai dirbo parengiant ir priimant teisės aktus aktualiais jūrininkams klausimais, rėmė ir dalyvavo organizuojant jūrinius renginius, visuomenei aiškino ir puoselėjo jūrines tradicijas.

Naujai išrinkta LJS Taryba LJS pirmininku išrinko Petrą Bekėža. LJS pirmininko pavaduotojais išrinkti: Remigijus Kalnius ir Andrej Černov.

Dėl izoliavimo reikalavimų jūrininkams

Lietuvos laivų savininkų asociacijai

Lietuvos jūrininkų sąjungai

Kopija:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Lietuvos transporto saugos administracijai

2020-10- Nr. (10.2.3.4E-412) 10-

Į 2020-09-30 Nr. VD-20-29

DĖL IZOLIAVIMO REIKALAVIMŲ JŪRININKAMS

 

Atsakydami į Jūsų raštą dėl izoliavimo reikalavimų taikymo jūrininkams, informuojame, kad izoliavimo tvarką reglamentuoja Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Pažymime, kad asmenys, atvykę iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, privalo 14 dienų izoliuotis, tačiau vadovaujantis Taisyklių 8 p. turi galimybę gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą palikti izoliavimo vietą nustatytais atvejais, turint atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą. Taip pat, vadovaujantis Taisyklių 15.9 papunkčiu, sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio,

sudarytos sąlygos išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą. Vadovaujantis Taisyklių 16.1.3 papunkčiu, sąlytį turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybės, gali gyventi tame pačiame name / bute su nekeliavusiais šeimos nariais ar kitais asmenimis, jeigu šie sutinka gyventi kartu. Tokiu atveju keliavę ir nekeliavę asmenys turi gyventi atskiruose gerai vėdinamuose kambariuose, apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve.

 

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2020 m. spalio 16 d. izoliavimo išimtys jūrininkams nebuvo taikomos, nepriklausomai nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių laivuose, tačiau nuo 2020 m. spalio 17 d. vadovaujantis Taisyklių 11.15 papunkčiu izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos jūrininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš reiso/pamainos jūroje.

 

Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis