LJS parama nariams

PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS JŪRININKŲ SĄJUNGOS NARIAMS TVARKOS APRAŠAS

PAŠALPOS

LJS materialinė pašalpa skiriama LJS nariams, kurie išbuvo LJS gretose  ne mažiau kaip 12 mėnesių, turi galiojantį nario bilietą ir reguliariai moka nario mokestį bei etatiniams darbuotojams. Taip pat LJS nariams, atleistiems nuo nario mokesčio mokėjimo. Pašalpai gauti reikia rašyti prašymą ir faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus:

Aplinkybė Išmoka
LJS nariui mirus ar žuvus (parama išmokama vienam iš nario artimųjų) 1000,00 Euro
LJS nario artimųjų (tėvai, sutuoktiniai, nepilnamečiai ir/ar išlaikomi vaikai) mirties atveju 500,00 Euro
Ligos, kuri tęsiasi ilgiau kaip vieną mėnesį atveju 600,00 Euro
LJS nariui, patyrus gaivalinės stichijos ar kitos nelaimės padarinius (gaisras, potvynis, buto apiplėšimas ir pan.)

Konkreti suma nustatoma LJS Tarybos posėdyje atskiru sprendimu, atsižvelgiant į patirtą žalą.

DOVANŲ KORTELĖS

LJS nariams, kurie išbuvo LJS gretose ne mažiau kaip 12 mėnesių, turi galiojantį nario bilietą ir reguliariai moka nario mokestį, bei etatiniams darbuotojams, sukakus 20 metų (toliau kas 5 metai) skiriama 50,00 (penkiasdešimt) eurų vertės dovanų kortelė.

LJS nariai, nedirbantys ir negaunantys darbo užmokesčio, esantys pensijoje, LJS garbės nariai, atleidžiami nuo LJS nario mokesčio.

Tvarkos aprašas patvirtintas LJS Tarybos posėdyje 2022-02-23 Protokolas Nr. 2.

Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2022 metų vasario 23 d.